fbpx

Obaapa Christy – The Glory Lyrics

Obaapa Christy - The Glory Lyrics

Obaapa Christy – The Glory Lyrics
Father all the glory belongs to you
The glory belongs to you

Se mes tease na mennwui a na ee nyame a
Apem atete agu, omo atete ato
Na mewo nkwa dez
Aseda se ono nkoaa
Yemfa mma no oo oeei
Ayeyi se ono nkoaa
Yemfa mma no eye yesu o, ee onoaa
Se mes tease na mennwui a na ee nyame a
Apem atete agu omo atete ato
Na mewo nkwa dez
Endez aseda se ono nkoaa
Yemfa mma no oo oeei
Ayeyi se ono nkoaa
Yemfa mma no ee yesu o, eye onoaa

Yesu m’anhyea wo a anka meye den ni
Medez w’anso me mu anka m’ayek mu
Aaa eye wobanbo ne w’adom
Ne w’ahunummobo bi nte a
Aseda se wo nkoa
Mede bema wo oh oh oh
Ayeyi se ono nkoaa
Yemfa mma no ee yesu o, eye onoaa
Father all the glory belongs to you
The glory belongs to you
Wonder working God
You make my life so beautiful
Eeba senkeleba

M’anhyea no a, anka meye den ni
Medwoa wo anso me mu a anka m’ayeka mu aaa
Eye wobanbo ne w’adom
Ne w’ahunummobo bi nte a
Aseda se wo nkoa
Yemfa mma no oo oeei
Ayeyi se ono nkoaa
Yemfa mma no ee yesu o, eye onoaa
Eeba senkeleba
Se me wo nkwa ,na me wo ahooden
Na me tumi didi na me kasa a
Na eye yesu adom
Se me wo nkwa ,na me wo ahooden
Na me tumi didi na me kasa a
Na eye yesu adom

Mese won ye me won hyeasee no
Ennye won nyinaa na edaso wo nkwa mu
Aduro kro no a menom nyaa nkwa no
Obi nom ye nso onnte ase
Se me wonkwa, wo ahooden
Hume didi kasa na eye yesu adom adom oh oh
Father all the glory belongs to you
The glory belongs to you
Wonder working God you make my life so beautiful

Mese won a ye ne won hyease no
Ennye won nyinaa na edaso wo nkwa mu
Aduro kro no a menom nyaa nkwa no
Obi nom ye nso onnte ase
Se me wonkwa, wo ahooden
Hume didi kasa na eye yesu adom adom oh oh
Se me wo nkwa ,na me wo ahooden
Na me tumi didi na me kasa a
Na eye yesu adom

Se mes tease na mennwui a na ee nyame a
Apem atete agu
Omo atete ato
Na mewo nkwa dez
Aseda se ono nkoaa
Yemfa mma no oo oeei
Ayeyi se ono nkoaa
Yemfa mma no eye yesu o, ee onoaa
Fa ma no,fa ma no ee
Aaa Aseda se ono nkoaa
Yemfa mma no oo oeei
Awakepa a w’anya yi a,
Yemfa mma no eye yesu o, ee onoaa
Animuonya, ne nhyira yi o,a w’anya yi
Yemfa mma no oo oeei
Ennye onoa anka meye den nie
Yemfa mma no eye yesu o, ee onoaa
Mese eba yi a w’anya yi w’annye wo bribia
Ode akye wo kwa
Fa aseda ma no ee ee e
Yemfa mma no oo oeei
Aseda oh oh
Yemfa mma no eye yesu o, ee onoaa
Eeba senkeleba
Se bribi wo aseda akyi a
Yemfa mma no oo oeei
Aseda oh oh
Yemfa mma no eye yesu o, ee onoaa
Father all the glory belongs to you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.