Home Ghanaian Gospel Music Ceccy Twum – Nhyiraba Lyrics

Ceccy Twum – Nhyiraba Lyrics

0

Ceccy Twum - Nhyiraba Lyrics

Ceccy Twum – Nhyiraba Lyrics
Me ne Awurade na 3nam.
)Ka me ho abere nyinaa
Nti me y3 nhyiraba
Yie ne ad)y3 na ebedi m′akyi.
(Ceccy Twum)
Men Awurade na 3nam.
)Ka me ho abere nyinaa.
Nti me y3 nhyiraba.
Yie ne ad)y3 na ebedi m’akyi.
Awurade ne me hw3fo
)No na)b) m′akyi d)m.
Nti S3 me nam esum kaabi b)n mu
Mensuro hwe.
)No ne me Banb)fo.

M’adifiri ne me fi ba mu
N’aba ne me pomaa yi aa na 3kyekye me wer3.
Yie ne ad)y3 na ebedi m′akyi.

Ogya me k) nsuo aa 3ho dwoo na)de me fa kwan tene so.
)Se me S3 me ba mensuro.
Me ka wo ho de3 mensuro.

Ogya me k) nsuo aa 3ho dwoo.
)To me pono m′atamfo anim aa.
3nfa ho ne de3 onipa y3 bia.
Yie ne ad)y3 na ebedi m’akyi.

Mene Awurade na 3nam
)Ka me ho abere nyinaa.
Nti me y3 nhyiraba.
Yie ne ad)y3 na ebedi m′akyi.

See also  Prospa Ochimana - Out Of My Belly Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here